Salgs- & leveringsbetingelser

Tilbud/priser

Priserne er excl. moms og andre udgifter medmindre andet er specificeret. SYNESI forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalo materiale. De opgivne mål og tekniske specifikationer er af vejledende karakter, og SYNESI påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i dette materiale. SYNESI tager i alle tilbud forbehold for udgåede/udsolgte varer.

 

Annullering af ordre

Annullering af ordre accepteres ikke for varer, som er hjemtaget specielt til kunden, medmindre leverandør accepterer annullering. SYNESI forbeholder sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr til dækning af forsendelse og gebyr hos vores leverandør.

 

Betalingsbetingelser

Ved forsinket betaling pålægges 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfald til betaling sker. Ved rykker nr. 1 pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Rykker nr. 2 pålægges 100 kr. Rykker 3 pålægges 100 kr.

 

Ejendomsforhold

Leverede varer forbliver SYNESI’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

 

Ansvar for fejl og mangler

I et år fra leveringsdato påtager vi os i videst mulig omfang forpligtelsen til at afhjælpe fejl eller mangler ved den leverede vare. Hvis varen måtte vise sig at være behæftet med fejl eller mangler – dog med følgende tilføjelser:

Købers godtgørelse for evt. fejl og mangler kan aldrig overstige prisen på den leverede vare.

Forpligtelsen bortfalder hvis manglen/skaden er forudsaget af køber pga. fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Forpligtigelsen bortfalder desuden hvis enheden har været tilsluttet forkert. Reklamationer over evt. mangler skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter leveringsdato. Efter dette tidsfrist kan køber ikke gøre mangler gældende. På software ydes der KUN garanti på læsbarhed af leveret medie.

Returret

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med SYNESI. Varer, som er hjemtaget fra ekstern leverandør modtages kun retur, hvis vores leverandør vil modtage varen. Evt. returnering skal ske inden for 8 dage og i original emballage. Det må på beregnes, at der fratrækkes et returgebyr. Software tages IKKE retur!

 

Data tab

SYNESI friholder sig for ansvar af enhver art omfattende tab af kundens data. SYNESI forventer ved service besøg, at kunden har taget kopi/backup af sine data.

Rådgivning, service ydelser m.m.

SYNESI friholder sig for ansvar af enhver art samt evt. følgevirkninger i forbindelse med service/rådgivning.

 

Risikoens overgang

Varerne leveres fra SYNESI lager. Risikoen for varerne overgår til køber ved købers modtagelse af varerne.

 

Force majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det SYNESI for ethvert ansvar. SYNESI forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forudsagte forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majure henhører bl.a. arbejdskonflikter, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, vareknaphed, sygdom, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger udenfor SYNESI’s kontrol, og som påvirker SYNESI’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtigelser.

Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte nogen krav i øvrig mod SYNESI.